ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเจริญ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง

– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร

– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

Dr. Apiched Chaiyongsirisern

– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Master of Orthodontics, University of Hong Kong.

– Membership in Orthodontics of The Royal College of Surgeon of Edinburgh.

– Diplomate Thai Board of Orthodontics

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Pornnapa Leelasinjaroen

 • Doctor of dental surgery, Songkla University
 • Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University

ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Angkana  Jirajitkarun

– Doctor of Dental Surgery , Mahidol University

– Master of Science in Orthodontics , Mahidol University

ดร.ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส 
 
 
Dr. Satadarun Charnchairerk
 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol University
 • Higher Graduate Diploma in Operative Dentistry, Mahidol University
 • Doctor of Clinical Dentistry (DClinDent) in Orthodontics, University of Edinburgh, United Kingdom
 • Certified Invisalign Provider

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์

:ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). Hebrew University, อิสราเอล

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล

– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) ,California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong

-Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university

-Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel

-Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel

-Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

ทพญ.ปานฤทัย   นุตสถิตย์
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1)เหรียญทอง
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรม วุฒิบัตรทันตกรรมจัดฟัน
 
Dr.Panrutai Nutsathit
 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Resideney training in Orthodontics , Mahidol University  Diplomate  Thai Board  of  orthodontics

ทพญ.ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

– ประกาศนียบัตร Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign, Align tech. USA

Dr. Suparat Angkerdchok

Chulalongkorn university, Thailand

– Certificate in Orthodontics, New York University,USA

– Certificate of completion, Advanced training in Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA

– Certificate of completion in Invisalign, Align tech. USA

ทพญ.วิมลรัตน์ วิรัชศิลป์ 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Vimonrat Virajsilp 

 • DDS, Chulalongkorn University 
 •  MS (Oral Health Science), Pediatric dentistry, Prince of Songkla University

ทพ.วิชญยุตม์ ศศิมณฑล

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์

Dr. Witchayut Sasimonthon

 • DDS, Naresuan University
 • PhD (Biomaterials), University of Sheffield
ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัติ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก Thai board  of  pediatric Dentistry
 
Dr.Krairerk Rerkkasem
Pediatric Dentistry
 • Doctor of dental surgery (DDS), Naresuan University
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Pediatric Dentistry, Khon kaen University

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 

Dr. Narongrit Larpbunphol

 • Doctor of dental surgery,prince of Songkla University
 • Doctor of Philosophy in Prosthodontic, Chulalongkorn University 

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทย์ศาสตร์)

Dr.Supanut Tummaeanit

 • Doctor of dental surgery ,Mahidol University
 • The Graduate Diploma in Clinical Science (Maxillfacial Prosthetics)
 • The Degree of Master of Science (Dentistry)

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

Dr.Usa Sajapala

– Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university

– Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun

– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University

– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพญ.นารีรัตน์ ธนวิบูลย์

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Nareerat Thanavibul

 • Doctor of dental surgery (DDS.), Chulalongkorn university
 • Master of science, Endodontology (M.S.), Chulalongkorn university

ทพญ.รักษิณา ลิขิตเจริญพันธ์

ทันตแพทย์ ศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)  คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Raksina   Likitcharoenphan

 • Doctor of Dental Surgery ( D.D.S. )( 2nd Class Honor), Faculty of Dentistry, Mahidol university
 • Higher Graduated Diploma in Clinical Sciences Oral Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol university

ทพ.จักรภัทร จิรไชยสิงห์

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Chakkapat Jirachaising

 • Bachelor degree, doctor of dental surgery(DDS), Mahidol University

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr.Wasin Khempitak

 • Doctor of dental surgery (DDS), Rangsit university

ทพญ.นิชานันท์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

Dr. Nichanan Shuntawongsawadi

 • Bachelor degree, doctor of dental surgery(DDS), Srinakharinwirot University
ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Wanida Kruasuwan
Orthodontist
 • Doctor of Dental Surgery , ChulalongkornUniversity
 • Master Degree of Orthodontics(Chulalongkorn University)