ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Wanida Kruasuwan

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Master Degree of Orthodontics (Chulalongkorn University)

ทพญ.ปานฤทัย  พีชผล

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dr.Panrutai  Bijaphala

– Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University

– Resideney training in Orthodontics , Mahidol University

ทพญ.ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

– ประกาศนียบัตร Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign, Align tech. USA

Dr. Suparat Angkerdchok

Chulalongkorn university, Thailand

– Certificate in Orthodontics, New York University,USA

– Certificate of completion, Advanced training in Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA

– Certificate of completion in Invisalign, Align tech. USA

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). Hebrew University, อิสราเอล

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล

– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) ,California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong

-Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university

-Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel

-Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel

-Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเจริญ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง

– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร

– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

Dr. Apiched Chaiyongsirisern

– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Master of Orthodontics, University of Hong Kong.

– Membership in Orthodontics of The Royal College of Surgeon of Edinburgh.

– Diplomate Thai Board of Orthodontics

อังคณา จิรจิตการุณ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Angkana  Jirajitkarun

– Doctor of Dental Surgery , Mahidol University

– Master of Science in Orthodontics , Mahidol University

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Pornnapa Leelasinjaroen
– Doctor of dental surgery, Songkla University

– Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก , มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Krairoek  Roekkasem 

: Pediatric Dentistry

– Doctor of dental surgery (DDS), Naresuan University- Graduate Diploma of Clinical Science in Pediatric Dentistry, Khon kaen University

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

Dr.Usa Sajapala

– Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university

– Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพญ.พิมพ์สิริ  ศิริรัตนเก้า

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Primsiri  Sirirattanakao

: Endodontist

– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University

– Master Of Science in Dentistry (Endodontist) Srinakharinwirot University

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun

– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University

– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์

: ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ , มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Supanut Tummaeanit

– Doctor of dental surgery ,Mahidol University

Hidher Graduate Diploma Program in Prosthodontics , Mahidol University