ทีมทันตแพทย์

Our Dental Team

Our dentist teams are experienced, gentle and most caring. Combining our Bangkok dentist team with high tech equipments we can assure you the best treatment in high quality works.

ทพญ.อลิสา ศรีสัมฤทธิ์ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Alisa Srisamrit

-Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

ทพญ.ปานฤทัย  พีชผล :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Panrutai  Bijaphala

– Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University

– Resideney training in Orthodontics , Mahidol University

ทพ.ธีธัช มานิตพิศาลกุล :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Teetat Manitpisalkul

– Doctor of dental surgery ,Mahidol University

ทพ.ชลากร พฤกษ์ตรากุล :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Charakorn  Prucktrakul  :

Oral Medicine

– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University

– Master Of Science on Oral Medicine , Chulalongkorn University

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก , มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Krairoek  Roekkasem  :

Pediatric Dentistry

– Doctor of dental surgery (DDS), Naresuan University- Graduate Diploma of Clinical Science in Pediatric Dentistry, Khon kaen University

ทพญ.อุสา สัจจปาละ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

– Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university

– Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun

– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University

– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ , มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Supanut Tummaeanit

– Doctor of dental surgery ,Mahidol University

Hidher Graduate Diploma Program in Prosthodontics , Mahidol University

ทพญ.พิมพ์สิริ  ศิริรัตนเก้า  :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Primsiri  Sirirattanakao :

Endodontist

– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University

– Master Of Science in Dentistry (Endodontist) Srinakharinwirot University

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Aksarin Wasumetharatsamee

– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Orthodontic Residency, Mahidol university

– Thai Board of orthodontics

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wanida Kruasuwan

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Master Degree of Orthodontics (Chulalongkorn University)

ทพญ.ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

– ประกาศนียบัตร Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign, Align tech. USA

Dr. Suparat Angkerdchok

– Chulalongkorn university, Thailand

– Certificate in Orthodontics, New York University,USA

– Certificate of completion, Advanced training in Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA

– Certificate of completion in Invisalign, Align tech. USA

อังคณา จิรจิตการุณ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Angkana  Jirajitkarun

– Doctor of Dental Surgery , Mahidol University

– Master of Science in Orthodontics , Mahidol University

ทพญ.นันทพร นวลจันทึก :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากทันตแพทย์สภา

Dr.Nantaporn Nualjanthuek

– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University

– Orthodontic Residency, Khon kaen University

– Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Pornnapa Leelasinjaroen
– Doctor of dental surgery, Songkla University
– Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). Hebrew University, อิสราเอล

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล

– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) ,California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong

-Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university

-Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel

-Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel

-Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเจริญ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง

– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร

– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

Dr. Apiched Chaiyongsirisern

– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Master of Orthodontics, University of Hong Kong.

– Membership in Orthodontics of The Royal College of Surgeon of Edinburgh.

– Diplomate Thai Board of Orthodontics